Regulamin

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Definicje

   Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

   1. Dostawca BIORE.PL

    MW Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przepiórki 10, 02-407 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716192, NIP 7010799451, REGON 36939375200000, będąca dostawcą internetowej platformy handlowej BIORE.PL, prowadzonej na zasadach określonych w Regulaminie, o charakterze otwartym, dostępną w domenie BIORE.PL. Dostawca BIORE.PL nie prowadzi sprzedaży ani nie jest stroną Transakcji, a jedynie udostępnia platformę BIORE.PL oraz umożliwia Sprzedawcom prezentowanie ich oferty i dokonywanie sprzedaży.

   2. BIORE.PL

    Internetowa platforma handlowa prowadzona przez Dostawcę - MW Logistic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, korzystająca z oprogramowania, obsługiwanego przez Dostawcę BIORE.PL, w ramach której umożliwia się Konsumentom zawieranie z Przedsiębiorcami umów na odległość.

   3. REGULAMIN

    niniejszy dokument

   4. REJESTRACJA

    procedura zakładania Konta w BIORE.PL

   5. KONTO

    prowadzony dla Użytkownika przez BIORE.PL zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach BIORE.PL

   6. UŻYTKOWNIK

    podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych w ramach BIORE.PL, na zasadach określonych w Regulaminie

   7. SPRZEDAJĄCY

    Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty za pośrednictwem BIORE.PL

   8. KUPUJĄCY

    Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach BIORE.PL

   9. TRANSAKCJE

    procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym w ramach BIORE.PL

   10. KONSUMENT

    osoba fizyczna, która za pośrednictwem BIORE.PL korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w CEIDG

   11. PRZEDSIĘBIORCA

    osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem BIORE.PL korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawiera umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego. Za przedsiębiorcę nie uważa się osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ujawnionego w CEIDG

   12. TOWARY

    produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawców i dostępne do sprzedaży w ramach BIORE.PL

  2. Warunki uczestnictwa w biore.pl
   1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

   2. Przedsiębiorcy, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, zamierzający działać jako Sprzedawca w ramach BIORE.PL, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do BIORE.PL kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z BIORE.PL pochodzące od osoby lub podmiotu, w imieniu którego jest zawierana umowa lub dokonywana czynność.

   3. Dostawca BIORE.PL zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych podanych przez osoby, o których mowa w pkt 2.2. powyżej w ogólnodostępnych rejestrach i ewidencjach (KRS, CEIDG).

   4. Dostawca BIORE.PL zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język polski lub angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Dostawcę BIORE.PL po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

   5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Dostawcą BIORE.PL, której przedmiotem są usługi świadczone przez w ramach BIORE.PL, na warunkach określonych w Regulaminie.

   6. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z BIORE.PL, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. W przypadku logowania się do BIORE.PL za pośrednictwem innych serwisów, w tym o charakterze społecznościowym, dane osobowe Użytkownika oraz awatar (o ile został on udostępniony operatorowi tego serwisu) zostaną przekazane BIORE.PL i wykorzystane zgodnie z zasadami Regulaminu.

    Dokonując Rejestracji Konta w ramach BIORE.PL Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.

    W przypadku dodania awatara zostanie on przypisany do wskazanego przez Użytkownika Konta zarejestrowanego na jego dane. W sytuacji logowania się do BIORE.PL za pośrednictwem innych serwisów, awatar przekazany BIORE.PL przez operatora tego serwisu, przypisany zostanie do Konta Użytkownika, zgodnie z adresem e-mail podanym przez Użytkownika w tym serwisie. Awatar Użytkownika będzie widoczny dla innych Użytkowników korzystających z BIORE.PL przy jego wybranych aktywnościach w BIORE.PL.

    Awatar zostanie przypisany do Konta Użytkownika w przypadkach wskazanych powyżej, pod warunkiem, że spełniać będzie wymagania techniczne określone następująco: rozmiar min 64x64px, typ pliku: jpg, png oraz nie będzie przedstawiać jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym w szczególności treści naruszających prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste przysługujące innym osobom, jak również treści o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach awatara treści promocyjnych, reklamowych i ogłoszeniowych oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza BIORE.PL, a także jakichkolwiek danych kontaktowych. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto.

   7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w BIORE.PL po podaniu:

    adresu e-mail,

    hasła.

    (Logowanie).

    Logowanie do BIORE.PL za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań oraz za pośrednictwem innych serwisów współpracujących z BIORE.PL, w tym serwisów społecznościowych, powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej BIORE.PL.

    Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika korzystającego z takiego oprogramowania.

   8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków:

    a. udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Działania dokonywane na Koncie Użytkownika przez umocowane przez niego osoby są przypisywane Użytkownikowi.

    b. udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.

   9. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że za zgodą BIORE.PL:

    a. Konto może być zbyte w przypadku przeniesienia przez Użytkownika na innego przedsiębiorcę praw i obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub jego części, w formie przewidzianej przepisami prawa,

    b. Konto może zostać przekazane przez Użytkownika jego małżonkowi.

   10. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

    Prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą, który posiada jakiekolwiek nieuregulowane należności z tytułu usług świadczonych w ramach BIORE.PL.

    Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Użytkownika posiadającego nieuregulowane należności względem BIORE.PL nie powoduje umorzenia tych należności.

   11. BIORE.PL stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach BIORE.PL z których Użytkownik korzysta.

   12. Wykonanie Transakcji oraz innych usług jest możliwe tylko pod warunkiem zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

 2. Transakcje

   3. Rozpoczęcie transakcji

   1. Sprzedający przedstawia Towar podczas transmisji na żywo, podając szczegóły oferty m.in. cenę, dostępne warianty, rozmiar, wymiary, itp. Poprzez przedstawienie Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach BIORE.PL nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

    Sprzedający jest zobowiązany w trakcie transmisji na żywo przestrzegać przepisów obowiązującego prawa oraz powstrzymywać się od działań, które mogłyby zaszkodzić interesom (w tym renomie) Dostawcy BIORE.PL, a także pozytywnej opinii o BIORE.PL. W szczególności Sprzedawca nie może w trakcie transmisji:

    a. spożywać napojów alkoholowych lub środków działających podobnie do alkoholu, ani pozostawać pod wpływem tego rodzaju napojów lub środków,

    b. zażywać środków odurzających lub innych podobnie działających środków, ani pozostawać pod wpływem tego rodzaju napojów lub środków,

    c. promować lub propagować spożywanie środków wskazanych w pkt a i b powyżej,

    d. promować lub propagować podejmowanie jakichkolwiek innych niedozwolonych prawem zachowań.

    Naruszenie powyższych zakazów może być podstawą zastosowania sankcji względem Sprzedawcy, w tym rozwiązania umowy ze Sprzedawcą przez Dostawcę BIORE.PL, na podstawie pkt. 10.4. Regulaminu.

   2. Prezentacja Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Towary oferowane przez Sprzedawcę powinny być wolne od wad, zaś w przypadku gdy Towary posiadają wady, Sprzedający powinien poinformować o tym Kupujących. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towaru w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści przedstawione przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

    Towary oferowane do sprzedaży powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu na terytorium Polski. Sprzedający nie może oferować do sprzedaży za pośrednictwem BIORE.PL takich Towarów, jak:

    a. napoje alkoholowe lub środki działające podobnie do alkoholu,

    b. środki odurzające lub inne podobnie działające środki,

    c. wyroby tytoniowe,

    d. Towary zawierające treści pornograficzne,

    e. Towary nieoryginalne, naruszające prawa własności intelektualnej (w tym prawa własności przemysłowej innej osoby),

    f. materiały wybuchowe, broń i amunicja,

    g. materiały pirotechniczne,

    h. niebezpieczne substancje chemiczne,

    i. produkty lecznicze,

    j. inne produkty niedopuszczone do obrotu w Polsce lub wymagające uzyskania specjalnego zezwolenia lub koncesji.

    Naruszenie powyższych zakazów może być podstawą zastosowania sankcji względem Sprzedawcy, w tym rozwiązania umowy ze Sprzedawcą przez Dostawcę BIORE.PL, na podstawie pkt. 10.4. Regulaminu.

   3. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.

   4. Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w ramach Oferty Sprzedającego.

   4. PRZEBIEG TRANSAKCJI

   1. Akceptując warunki przedstawione przez Sprzedającego, Użytkownik w celu dokonania zakupu dokonuje wyboru wariantu towaru, a następnie potwierdza zakupy przyciskiem "BIORE".

   2. Z chwilą dokonania zakupy poprzez przycisk "BIORE", dane osobowe w zakresie nazwy Konta Kupującego są przekazywane Sprzedającemu.

   3. Cena za Towar powinna być określona w postaci ceny brutto, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.

   4. Sprzedający podaje cenę Towaru w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się lub wskazuje również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się lub wskazuje również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

   5. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY

   1. Dostawca BIORE.PL nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

   2. Umowa sprzedaży Towaru zostaje zawarta z Użytkownikiem, który w trakcie trwania Transmisji Sprzedażowej dokona zakupu towaru za pomocą przycisku „BIORE” wybierając odpowiedni wariant Towaru. Zamówienie pojawia się automatycznie w koszyku Kupującego, ponadto po zakończeniu Transmisji Sprzedażowej Kupujący otrzyma potwierdzenie zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania do Kupującego przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.

   3. Potwierdzenie zawarcia umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedającym wysyłane jest automatycznie na adres e-mail podany przy Rejestracji Konta. W koszyku, strony umowy otrzymują dane aktualnie widniejące w ustawieniach ich Kont, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

   6. ROLA BIORE.PL

   1. Dostawca BIORE.PL nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach BIORE.PL ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów sprzedaży zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Dostawca BIORE.PL w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników w ramach BIORE.PL. Dostawca BIORE.PL nie weryfikuje prawdziwości, ani autentyczności informacji, komunikatów ani opinii zamieszczanych w BIORE.PL. Dostawca BIORE.PL na zasadach określonych w Załączniku nr 2 umożliwia przyznanie rekompensat Kupującym, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach BIORE.PL, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Dostawca BIORE.PL ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert BIORE.PL.

   2. Dostawca BIORE.PL może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.

   3. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, BIORE.PL może upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    Udzielenie Użytkownikowi upomnienia nie skutkuje bezpośrednio zawieszeniem Konta Użytkownika lub ograniczeniem dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach BIORE.PL, stanowi jedynie informację, że w przypadku dalszego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Dostawca BIORE.PL może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach BIORE.PL.

   4. W przypadku gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, po uprzednim upomnieniu Użytkownika w trybie określonym w pkt 6.3., Dostawca BIORE.PL może zawiesić Konto lub ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach BIORE.PL, na okres nieprzekraczający 90 dni.

   5. Niezależnie od zastosowania przez Dostawcę BIORE.PL postanowień art. 6.2 lub 6.3 Regulaminu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z BIORE.PL, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Dostawcy BIORE.PL lub innych Użytkowników.

    W przypadku udostępnienia BIORE.PL awatarów o których mowa w art. 2.6 Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z tego awatara w ramach określonych Regulaminem, a wykorzystanie go w ramach BIORE.PL nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i zwolni Dostawcę BIORE.PL z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niezgodnym z prawem lub naruszającym prawa osób trzecich korzystaniem z awatara w ramach BIORE.PL.

   6. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Dostawcy BIORE.PL i sfinalizować umowy zawarte przed zawieszeniem Konta, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych w ramach BIORE.PL.

   7. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody Dostawcy BIORE.PL.

   8. Dostawca BIORE.PL ma dostęp do następujących kategorii danych Użytkownika: danych identyfikujących Kupującego w ramach Transakcji; danych o Transakcji - w szczególności metoda płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, dodatkowe uwagi, a także może mieć dostęp do treści wiadomości przesyłanych pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w ramach dyskusji i sporów oraz obsługi korespondencji na zlecenie Sprzedających.

    Użytkownik nie ma dostępu do wszystkich danych, które są dostępne dla BIORE.PL. Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego (jako Kupującego lub Sprzedającego) czynności w ramach BIORE.PL, w szczególności dotyczących zamówień za pośrednictwem BIORE.PL, obejmujących m. in. wartość obrotu, zrealizowane zamówienia; anulowane zamówienia.

    Dostęp Dostawcy BIORE.PL do danych osobowych Użytkowników, zasady tego dostępu oraz okres przechowywania i zasady usuwania tych danych określa Polityka prywatności BIORE.PL.

   7. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

   1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach BIORE.PL powinny być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań sprzecznych z Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania BIORE.PL, narażają na szkodę lub godzą w interesy innych Użytkowników.

   2. Korzystając z BIORE.PL Użytkownik jest zobowiązany:

    a. powstrzymywać się od działań mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania BIORE.PL,

    b. powstrzymywać się od działań uciążliwych dla innych Użytkowników, w tym powstrzymywania się od działań uciążliwych dla Sprzedawców, tj. działań utrudniających Sprzedawcom sprzedaż Towarów, jak zamawianie wszystkich lub znacznej ilości Towarów danego Sprzedawcy oferowanych w ramach Transmisji Sprzedażowej, bez zamiaru sfinalizowania Transakcji,

    c. powstrzymywać się od działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie BIORE.PL, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie internetowej niezamówionej informacji handlowej, wirusów lub złośliwego oprogramowania, podejmowania działań mających generować zwiększony ruch w serwisie BIORE.PL

    d. powstrzymywać się od czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika lub dla niego niedozwolonych.

   3. Sprzedający jest zobowiązany do wyjaśnienia prawidłowości wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi i złożenia wyczerpujących wyjaśnień w Dyskusji w ciągu 24 godzin od skierowania zarzutów przez Kupującego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   4. Sprzedający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego w ciągu 48 godzin od jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

   5. W przypadku wyboru przez Kupującego formy dostawy Towaru, która jest rejestrowana przez przewoźnika i której nadawany jest numer śledzenia przesyłki, jeśli dane nie zostały udostępnione BIORE.PL bezpośrednio przez przewoźnika, Sprzedający jest obowiązany do niezwłocznego udostępnienia Kupującemu prawidłowego numeru śledzenia przesyłki (nadanego przez przewoźnika po nadaniu przesyłki), przy czym czas wysyłki Towaru powinien nastąpić zgodnie z terminem określonym przez Sprzedającego.

   6. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych BIORE.PL stanowią przedmiot praw Dostawcy BIORE.PL lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

   7. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach BIORE.PL materiałów (w tym danych oraz innych informacji) wymaga każdorazowo zgody Dostawcy BIORE.PL (lub podmiotów, którym przysługują prawa do tych materiałów) i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Dostawcy BIORE.PL oraz Użytkowników. Zabronione jest:

    a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Dostawca BIORE.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,

    b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w BIORE.PL w celu ich dalszego wykorzystywania w ramach prowadzonej działalności (w tym działalności innych serwisów internetowych), a także ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet, w tym:

    c. dokonywanie ekstrakcji (skrapowania, ang. scraping) tych danych oraz informacji, w szczególności z użyciem botów i innych narzędzi informatycznych lub programistycznych (m.in. narzędzi do eksploracji, gromadzenia lub ekstrakcji danych),

    d. wykorzystywanie oznaczenia BIORE.PL lub podobnych w loginie Konta, jeżeli może to wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta lub jego powiązań z Dostawcą BIORE.PL,

    e. wykorzystywanie oznaczeń w loginie Konta, które mogą wprowadzić w błąd innych Użytkowników co do podmiotu korzystającego z danego Konta.

 3. Postanowienia końcowe

   8. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

   1. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, Dostawca BIORE.PL przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Polityce prywatności serwisu BIORE.PL.

   2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

   3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Dostawcy BIORE.PL w związku z korzystaniem z BIORE.PL, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przedmiotowych informacji w celach komercyjnych polegających, w szczególności na promowaniu w jakiejkolwiek formie działalności Użytkownika prowadzonej poza BIORE.PL.

   9. ZMIANY REGULAMINU

   1. Dostawca BIORE.PL jest uprawniony do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

    a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

    b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

    c. zmiany cennika;

    d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

    e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

    f. zmiany w polityce prywatności;

    g. zapobieganie nadużyciom;

    h. względy bezpieczeństwa;

    i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

    j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzania nowych usług;

    k. zmiany redakcyjne.

    Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Dostawcę BIORE.PL nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie https://biore.pl/terms oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

    Dostawca BIORE.PL może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

    (i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

    (ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

   2. W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy z Dostawcą BIORE.PL powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Dostawce BIORE.PL, korzystając z formularza, o którym mowa w art. 10.2. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy z Dostawcą BIORE.PL dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

    Użytkownik przy pierwszym logowaniu w BIORE.PL, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o dokonanych zmianach Regulaminu i o możliwości ich akceptacji.

   10. ROZWIĄZANIE UMOWY Z BIORE.PL

   1. Świadczenie usług w ramach BIORE.PL ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.

   2. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z Dostawcą BIORE.PL, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy (Załącznik 3).

   3. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z Dostawcą BIORE.PL, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i przesłania do Dostawcy BIORE.PL formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w BIORE.PL w ramach Konta, nie będzie możliwe.

   4. Dostawca BIORE.PL może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę z ważnych przyczyn, tj. w przypadku co najmniej 2-krotnego zawinionego naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, po uprzednim upomnieniu Użytkownika w trybie określonym w pkt 6.3. Regulaminu, z zachowaniem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia.10.5. W szczególności Dostawca BIORE.PL jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w razie naruszenia pkt. 3.1. i 3.2. Regulaminu.

    Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Dostawcy BIORE.PL, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach BIORE.PL, bez uprzedniej zgody Dostawcy BIORE.PL.

   11. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Użytkownik może kontaktować się z Dostawca BIORE.PL w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

    a. pisemnej na adres: Biore.pl ul. Przepiórki 10, 02-407 Warszawa,

    b. elektronicznej na adres e-mail: kontakt@biore.pl,

    c. telefonicznej na numer telefonu: +48 786 968 568.

   2. Dostawca BIORE.PL może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

    a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

    b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

    c. telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu,

    d. krótkich wiadomości tekstowych SMS na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

   3. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Dostawcę BIORE.PL lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Jednocześnie w przypadku sprzedaży własnej Towarów prowadzonej przez Dostawcę BIORE.PL Użytkownik może zgłosić Reklamację w sposób opisany w treści Oferty BIORE.PL.

   4. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w BIORE.PL lub adres e-mail podany przy Rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

   5. Dostawca BIORE.PL rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Dostawca BIORE.PL zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

   6. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca BIORE.PL może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.

   7. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Dostawcy BIORE.PL w ramach Reklamacji (Odwołanie). Postanowienia art. 11.3, 11.4 i 11.5 stosuje się odpowiednio.

   12. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

   1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą BIORE.PL, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach BIORE.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi w ramach BIORE.PL będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

   2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich". Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się tutaj.

   13. ZAŁĄCZNIKI

   1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

    Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu.

    Załącznik nr 2 Program Ochrony Kupujących

    Załącznik nr 3 Wzór wypowiedzenia umowy

   14. WAŻNOŚĆ

   1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

    DO POBRANIA

    * Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

    * Załącznik nr 2 Program Ochrony Kupujących